Állásajánlatok
Képzési ajánlatok, információk
Pályázatok
Statisztika
Európai uniós programok
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Bérkompenzáció
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Aktuális
Nemzeti Foglalkoztatási Alaprészből nyújtható támogatásokNyomtatás

1.  Munkaerő-piaci képzések elősegítése

 

A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásának célja a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahelyen történő foglalkoztatása. A támogatás annak a munkaadónak állapítható meg, aki vállalja a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább 4 órás munkaidőben. A támogatás olyan pályakezdő álláskereső munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött.

A Munkaviszonyban állók képzési támogatása a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt) alapján vissza nem térítendő támogatás. A támogatást az a munkaadó igényelheti, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Támogatható minden olyan foglalkoztatást elősegítő képzés, mely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, vagy szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányul, illetve hatósági előírások szabályozzák. Képzési támogatásként a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása és/vagy kereset-kiegészítés biztosítható.

 

2.  Vállalkozóvá válás elősegítése

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatást a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján, pályázat útján biztosíthatja. A támogatás célja az álláskeresők önfoglalkoztatásának elősegítése beruházási és/vagy jövedelemkiegészítő támogatással.

 

3.  Csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítése

A támogatás célja a munkavállalókat, köztisztviselőket, közalkalmazottakat, hivatásos és szerződéses állományú katonákat (továbbiakban: munkavállalók) érintő létszámcsökkentés hátrányos következményeinek enyhítése.

 

4.  Munkahelyteremtés támogatása

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2013. évi központi keretéből – a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati úton forrást biztosít a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

A támogatás célja a Nemzeti Együttműködési Programban és a Magyar Munka Tervben foglaltak alapján a KKV-k fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik megerősítése, versenyképességük növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása. A vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű kistérségekben, településeken. A hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

 

5.  Munkahelymegőrzés támogatása

A támogatás célja a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, a munkáltatók gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.

A munkahelymegőrző támogatás eljárásban érintettek azok a munkavállalók, akiknek a munkaadó a munkaviszonyát a működésével összefüggő okból e támogatás nélkül rendes felmondással megszüntetné. A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – a munkavállaló munkabérének és az azt terhelő járulékoknak a részbeni megtérítését szolgálja. A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig havonta utólag folyósítható. A munkaadó munkahelymegőrzést célzó kérelmét és a kérelem kötelező mellékleteit a területileg illetékes munkaügyi központ helyi kirendeltségéhez nyújthatja be. (A szükséges nyomtatványok lejebb, a kapcsolódó dokumentumok közül tölthetők le.)

 

6.  Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki vállalja hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt.

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összegben, legfeljebb egy év időtartamra. A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.

 

7.   Munkába járással összefüggő terhek csökkentése

A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) Foglalkoztatási Alaprészéből helyközi utazástámogatás, illetvecsoportos személyszállítás támogatás nyújtható. Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,

a) akit legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván,

b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,

d) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,

e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

Bérgarancia Alaprészből nyújtható támogatásokNyomtatás
A bérgarancia-támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.

A bértartozásba beleértendő a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet – mint munkaadót – terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó végkielégítést.

 A támogatás mértékének meghatározásakor a bérfizetési napon fennálló munkabértartozás vehető figyelembe, melynek összege jogosultanként – fő szabályként – nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét.

Támogatásként a jogosultanként meghatározott bértartozásnak – a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló – saját forrással csökkentett összege állapítható meg. A Btv. legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén.

 

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus kitöltésével és kinyomtatásával, valamint a kötelező mellékletek (a munkavállalók részére járó bértartozást kimutató "ADATLAP", és lehetőség szerint a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell benyújtani.

A kérelem kitöltéséhez az elektronikus felület az alábbi linken érhető el: https://tea.munka.hu Az adatlapot csak elektronikus formában, a kérelmet papír alapon is, a kérelem mellékleteit pedig papír alapon kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges.

A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.

 

A Bérgarancia Alaprészből nyújtható támogatásokról részletes tájékoztatót itt talál.

 

A bérgarancia támogatáshoz kapcsolódó beszámoló elkészítéséhez szükséges nyomtatványt innen töltheti le.

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 7621 Pécs, Király u. 46.
Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu